Sureshot

EagleOne

Well-Known Member
NG ko dekh, bhaya
 

EagleOne

Well-Known Member
224 very crucial, bhai predictor. Make or break point. I am half out. Will put it back if breached.
 

EagleOne

Well-Known Member
Last half's 225.80 SL hit. All out. :)
 

EagleOne

Well-Known Member
Arrey predictor bhayia! copperwa hamaar bhaag gayo. 411. Buta lagaao ge, ke ped kaato ge!:rofl:
 

EagleOne

Well-Known Member
Arrey bhai, kisi ne NG profit book kiya kal ke shorts ka? Ki SL ki intezar ho raha hai? 232-35 is the next resistance. Dekh lena. OK milte hain, bye
 

Similar threads