Pls convert this 123 pattern mql4 formula to afl

Abhi1284

Active Member
#1
Dear seniors,

Please convert below mt4 formula in ami afl

//+------------------------------------------------------------------+
//| 1-2-3 Pattern |
//| Copyright © 2008 Kirill, Barry_Stander_4 |
//| [email protected], [email protected] |
//| Alert added by nlenz 2011 |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2008 Kirill, Barry_Stander_4"
#property link "[email protected], [email protected]"

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 8
#property indicator_color1 Black
#property indicator_color2 Black
#property indicator_color3 Black
#property indicator_color4 Black
#property indicator_color5 Black
#property indicator_color6 Black
#property indicator_color7 Black
#property indicator_color8 Black


extern int period = 0; //ïåðèîä äëÿ ðàñ÷¸òà. Íå ìîæåò áûòü ìåíüøå ïåðèîäà ãðàôèêà.
extern int LineWidth = 3;
extern int Hi_Low_Mode = 1;
extern int Fibo_Mode = 1;
extern int Enable_Target = 1;
extern double Fibo_Target = 1.618;
int var_116 = 200;
double var_120;
double var_128;
double arr_136[5];
double arr_140[5];
double arr_144[5];
double arr_148[5];
string var_152;
int var_160;
int var_164;
int var_168;
int var_172;
int var_176;
int var_180;
int var_184;
int var_188;
int var_192;
int var_196;
extern color Pattern_High = Blue;
extern color TradeLine_High = Red;
extern color Pattern_Low = Yellow;
extern color TradeLine_Low = Green;
extern color Fibo = Black;
extern bool alert = false;
double var_220;
double var_228;
double var_236;
double var_244;
int var_252 = 5;
int var_256 = 0;
double arr_260[];
double arr_264[];
double arr_268[];
double arr_272[];
double arr_276[];
double arr_280[];
double arr_284[];
double arr_288[];
double var_292 = 0;
double var_300 = 0;
double var_308 = 0;
double var_316 = 0;

string name;
static double prevH = 0.0;
static double prevL = 0.0;
static int once = 0;

//+------------------------------------------------------------------+

int init()
{
name = WindowExpertName();

var_152 = "1-2-3 Pattern";
IndicatorShortName(var_152);
SetIndexLabel(0,var_152);
IndicatorBuffers(8);
SetIndexStyle(0,DRAW_NONE);
SetIndexStyle(1,DRAW_NONE);
SetIndexStyle(2,DRAW_NONE);
SetIndexStyle(3,DRAW_NONE);
SetIndexStyle(4,DRAW_NONE);
SetIndexStyle(5,DRAW_NONE);
SetIndexStyle(6,DRAW_NONE);
SetIndexStyle(7,DRAW_NONE);
SetIndexLabel(0,"Stop");
SetIndexLabel(1,"Enter");
SetIndexLabel(2,"Trade_Down");
SetIndexLabel(3,"Stop");
SetIndexLabel(4,"Enter");
SetIndexLabel(5,"Trade_UP");
SetIndexLabel(6,"D_Retrace");
SetIndexLabel(7,"U_Retrace");
SetIndexBuffer(0,arr_260);
SetIndexBuffer(1,arr_264);
SetIndexBuffer(2,arr_268);
SetIndexBuffer(3,arr_272);
SetIndexBuffer(4,arr_276);
SetIndexBuffer(5,arr_280);
SetIndexBuffer(6,arr_284);
SetIndexBuffer(7,arr_288);
SetIndexDrawBegin(0,0);
SetIndexDrawBegin(1,0);
SetIndexDrawBegin(2,0);
SetIndexDrawBegin(3,0);
SetIndexDrawBegin(4,0);
SetIndexDrawBegin(5,0);
SetIndexDrawBegin(6,0);
SetIndexDrawBegin(7,0);
DeleteObj();
}

//+------------------------------------------------------------------+

int deinit()
{
DeleteObj();
}

//+------------------------------------------------------------------+

int DeleteObj()
{
int var_DeleteObj_0;

ObjectDelete("HH0" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("LL0" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("HH1" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("HH2" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("HH3" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("LL1" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("LL2" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("LL3" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("EntryL" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("TargetL" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("TargetP" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("EntryH" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("TargetH" + DoubleToStr(period, 0));
return(0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
bool alertflag = 0;
int start()
{
int trend;

trend = 0;

if(period == Period() || period == 0)
{
alertflag = 0;

double var_start_0;
double var_start_8;
int i;
int var_start_20;
int counted_bars;
double spread;
double var_start_36;
int var_start_44;
double var_start_48;
int var_start_56;
double var_start_60;
int var_start_68;
double var_start_72;
int var_start_80;
double var_start_84;
double var_start_92;
double var_start_100;
double var_start_108;
double var_start_116;
double var_start_124;


counted_bars = IndicatorCounted();
if (counted_bars < 0) return(-1);

spread = MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD);
if (spread == 0.0) spread = (Ask - Bid) / Point;

var_192 = 0;
var_196 = 0;
DeleteObj();

for (i = var_116; i >= 0; i--)
{
if (Hi_Low_Mode == 1)
{
var_120 = iFractals(NULL,0,MODE_UPPER,i);
if (var_120 > 0.0)
{
arr_136[1] = arr_136[3];
arr_136[3] = var_120;
arr_140[1] = arr_140[3];
arr_140[3] = i;
arr_140[2] = Lowest(NULL,0,MODE_LOW,arr_140[1] - arr_140[3] - 1.0,arr_140[3] + 1.0);
arr_136[2] = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,arr_140[1] - arr_140[3] - 1.0,arr_140[3] + 1.0)];
arr_140[4] = arr_140[3] - (arr_140[1] - arr_140[2]);
if (arr_140[4] < 0.0) arr_140[4] = 0;
arr_136[4] = arr_136[2];
}
var_128 = iFractals(NULL,0,MODE_LOWER,i);
if (var_128 > 0.0)
{
arr_144[1] = arr_144[3];
arr_144[3] = var_128;
arr_148[1] = arr_148[3];
arr_148[3] = i;
arr_148[2] = Highest(NULL,0,MODE_HIGH,arr_148[1] - arr_148[3] - 1.0,arr_148[3] + 1.0);
arr_144[2] = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,arr_148[1] - arr_148[3] - 1.0,arr_148[3] + 1.0)];
arr_148[4] = arr_148[3] - (arr_148[1] - arr_148[2]);
if (arr_148[4] < 0.0) arr_148[4] = 0;
arr_144[4] = arr_144[2];
}
}
if (Hi_Low_Mode == 2)
{
if ((High[i - 1] < High) && (High[i - 2] < High) && (High[i - 2] < High[i - 1]) && (High[i + 1] < High) && (High[i + 2] < High) && (High[i + 2] < High[i + 1]))
{
arr_136[1] = arr_136[3];
arr_136[3] = High;
arr_140[1] = arr_140[3];
arr_140[3] = i;
arr_140[2] = Lowest(NULL,0,MODE_LOW,arr_140[1] - arr_140[3] - 1.0,arr_140[3] + 1.0);
arr_136[2] = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,arr_140[1] - arr_140[3] - 1.0,arr_140[3] + 1.0)];
arr_140[4] = arr_140[3] - (arr_140[1] - arr_140[2]);
if (arr_140[4] < 0.0) arr_140[4] = 0;
arr_136[4] = arr_136[2];
}
if ((Low[i - 1] > Low) && (Low[i - 2] > Low) && (Low[i - 2] > Low[i - 1]) && (Low[i + 1] > Low) && (Low[i + 2] > Low) && (Low[i + 2] > Low[i + 1]))
{
arr_144[1] = arr_144[3];
arr_144[3] = Low;
arr_148[1] = arr_148[3];
arr_148[3] = i;
arr_148[2] = Highest(NULL,0,MODE_HIGH,arr_148[1] - arr_148[3] - 1.0,arr_148[3] + 1.0);
arr_144[2] = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,arr_148[1] - arr_148[3] - 1.0,arr_148[3] + 1.0)];
arr_148[4] = arr_148[3] - (arr_148[1] - arr_148[2]);
if (arr_148[4] < 0.0) arr_148[4] = 0;
arr_144[4] = arr_144[2];
}
}
var_160 = arr_140[1];
var_164 = arr_140[2];
var_168 = arr_140[3];
var_172 = arr_140[4];
var_176 = arr_148[1];
var_180 = arr_148[2];
var_184 = arr_148[3];
var_188 = arr_148[4];
if ((arr_136[1] >= arr_136[3]) && (arr_136[1] > arr_136[2]))
{
ObjectDelete("HH0" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("LL0" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("HH1" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("HH2" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("HH3" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("LL1" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("LL2" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("LL3" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("EntryL" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("TargetL" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("EntryH" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("TargetH" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("TargetP" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectCreate("HH1" + DoubleToStr(period, 0) + var_start_20,OBJ_TREND,0,Time[var_160],arr_136[1],Time[var_164],arr_136[2]);
ObjectCreate("HH2" + DoubleToStr(period, 0) + var_start_20,OBJ_TREND,0,Time[var_164],arr_136[2],Time[var_168],arr_136[3]);
if ((High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,arr_140[1] - 1.0,1)] < arr_136[1]) && (arr_136[3] > Bid))
{
if (Fibo_Mode == 1) ObjectCreate("HH0" + DoubleToStr(period, 0),OBJ_FIBO,0,Time[var_164],arr_136[2],Time[var_160],arr_136[1]);
if (Fibo_Mode == 2) ObjectCreate("HH0" + DoubleToStr(period, 0),OBJ_EXPANSION,0,Time[var_160],arr_136[1],Time[var_164],arr_136[2],Time[var_168],arr_136[3]);
ObjectCreate("HH1" + DoubleToStr(period, 0),OBJ_TREND,0,Time[var_160],arr_136[1],Time[var_164],arr_136[2]);
ObjectCreate("HH2" + DoubleToStr(period, 0),OBJ_TREND,0,Time[var_164],arr_136[2],Time[var_168],arr_136[3]);
ObjectCreate("HH3" + DoubleToStr(period, 0),OBJ_TREND,0,Time[var_168],arr_136[3],Time[var_172],arr_136[4]);
if (Fibo_Mode == 1)
{
var_start_8 = arr_136[1] - arr_136[2];
if (arr_136[3] > NormalizeDouble(arr_136[2] + var_start_8 * 0.764,4))
{
var_228 = NormalizeDouble(arr_136[2] - var_start_8 * 0.0,4);
}
if ((arr_136[3] <= NormalizeDouble(arr_136[2] + var_start_8 * 0.764,4)) && (arr_136[3] > NormalizeDouble(arr_136[2] + var_start_8 * 0.618,4)))
{
var_228 = NormalizeDouble(arr_136[2] - var_start_8 * 0.27,4);
}
if (arr_136[3] <= NormalizeDouble(arr_136[2] + var_start_8 * 0.618,4))
{
var_228 = NormalizeDouble(arr_136[2] - var_start_8 * 0.618,4);
}
}
if (Fibo_Mode == 2) var_228 = MathAbs(Fibo_Target * (arr_136[1] - arr_136[2]) - arr_136[3]);
var_236 = var_228 + (spread + 2.0) * Point;
if ((var_228 < arr_136[2]) && (arr_136[2] - var_236 >= var_252 * Point) && (Enable_Target == 1))
{
trend = -1;
ObjectCreate("EntryH" + DoubleToStr(period, 0),OBJ_HLINE,0,0,arr_136[2] - Point * 1.0);
ObjectCreate("TargetH" + DoubleToStr(period, 0),OBJ_HLINE,0,0,var_236);
ObjectCreate("TargetP" + DoubleToStr(period, 0),OBJ_TEXT,0,CurTime() + 100,0);
ObjectSetText("TargetP" + DoubleToStr(period, 0),DoubleToStr((arr_136[2] - Point * 1.0 - var_236) / Point,0),10,"Arial",Blue);
ObjectMove("TargetP" + DoubleToStr(period, 0),0,CurTime() + Period() * 100,var_236);
}
}
}
if ((arr_144[1] <= arr_144[3]) && (arr_144[1] < arr_144[2]))
{
trend = 0;
ObjectDelete("HH0" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("LL0" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("HH1" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("HH2" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("HH3" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("LL1" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("LL2" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("LL3" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("EntryH" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("TargetH" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("EntryL" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("TargetL" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectDelete("TargetP" + DoubleToStr(period, 0));
ObjectCreate("LL1" + DoubleToStr(period, 0) + var_start_20,OBJ_TREND,0,Time[var_176],arr_144[1],Time[var_180],arr_144[2]);
ObjectCreate("LL2" + DoubleToStr(period, 0) + var_start_20,OBJ_TREND,0,Time[var_180],arr_144[2],Time[var_184],arr_144[3]);
if ((Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,arr_148[1] - 1.0,1)] > arr_144[1]) && (arr_144[3] < Bid))
{
if (Fibo_Mode == 1) ObjectCreate("LL0" + DoubleToStr(period, 0),OBJ_FIBO,0,Time[var_180],arr_144[2],Time[var_176],arr_144[1]);
if (Fibo_Mode == 2) ObjectCreate("LL0" + DoubleToStr(period, 0),OBJ_EXPANSION,0,Time[var_176],arr_144[1],Time[var_180],arr_144[2]);
ObjectCreate("LL1" + DoubleToStr(period, 0),OBJ_TREND,0,Time[var_176],arr_144[1],Time[var_180],arr_144[2]);
ObjectCreate("LL2" + DoubleToStr(period, 0),OBJ_TREND,0,Time[var_180],arr_144[2],Time[var_184],arr_144[3]);
ObjectCreate("LL3" + DoubleToStr(period, 0),OBJ_TREND,0,Time[var_184],arr_144[3],Time[var_188],arr_144[4]);
if (Fibo_Mode == 1)
{
var_start_0 = (arr_144[2] - arr_144[1]) / 100.0;
if (arr_144[3] < NormalizeDouble(arr_144[2] - var_start_0 * 76.4,4))
{
var_220 = NormalizeDouble(arr_144[2] + var_start_0 * 0.0,4);
}
if ((arr_144[3] >= NormalizeDouble(arr_144[2] - var_start_0 * 76.4,4)) && (arr_144[3] < NormalizeDouble(arr_144[2] - var_start_0 * 61.8,4)))
{
var_220 = NormalizeDouble(arr_144[2] + var_start_0 * 27.0,4);
}
if (arr_144[3] >= NormalizeDouble(arr_144[2] - var_start_0 * 61.8,4))
{
var_220 = NormalizeDouble(arr_144[2] + var_start_0 * 61.8,4);
}
}
if (Fibo_Mode == 2) var_220 = MathAbs(Fibo_Target * (arr_144[2] - arr_144[1]) + arr_144[3]);
var_220 = var_220 - 2 * Point;
var_244 = arr_144[2] + (spread + 1.0) * Point;
if ((var_220 > var_244) && (var_220 - arr_144[2] >= var_252 * Point) && (Enable_Target == 1))
{
trend = 1;
ObjectCreate("EntryL" + DoubleToStr(period, 0),OBJ_HLINE,0,0,var_244);
ObjectCreate("TargetL" + DoubleToStr(period, 0),OBJ_HLINE,0,0,var_220);
ObjectCreate("TargetP" + DoubleToStr(period, 0),OBJ_TEXT,0,CurTime() + 100,0);
ObjectSetText("TargetP" + DoubleToStr(period, 0),DoubleToStr((var_220 - var_244) / Point,0),10,"Arial",Red);
ObjectMove("TargetP" + DoubleToStr(period, 0),0,CurTime() + Period() * 200,var_220);
}
}
}
var_start_36 = ObjectGet("HH1" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_PRICE1);
var_start_44 = ObjectGet("HH1" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_TIME1);
var_start_48 = ObjectGet("HH1" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_PRICE2);
var_start_56 = ObjectGet("HH1" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_TIME2);
var_start_60 = ObjectGet("LL1" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_PRICE1);
var_start_68 = ObjectGet("LL1" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_TIME1);
var_start_72 = ObjectGet("LL1" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_PRICE2);
var_start_80 = ObjectGet("LL1" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_TIME2);
var_start_84 = ObjectGet("HH2" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_PRICE2);
var_start_92 = ObjectGet("LL2" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_PRICE2);
arr_260 = var_start_36;
arr_264 = var_start_48;
arr_272 = var_start_60;
arr_276 = var_start_72;
arr_284 = var_start_84;
arr_288 = var_start_92;
if ((var_start_44 > 0) && (var_start_56 > 0))
{
var_start_100 = (CurTime() - var_start_44) / 60 / Period();
var_start_108 = arr_264 + (arr_264 - arr_260) / 2;
if (var_start_100 < 1.0) var_start_100 = 1;
var_300 = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,var_start_100,0)];
var_292 = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,var_start_100,0)];
}
else
{
var_292 = 0;
var_300 = 0;
}
if ((var_start_68 > 0) && (var_start_80 > 0))
{
var_start_116 = (CurTime() - var_start_68) / 60 / Period();
var_start_124 = arr_276 + (arr_276 - arr_272) / 2;
if (var_start_116 < 1.0) var_start_116 = 1;
var_316 = High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,var_start_116,0)];
var_308 = Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,var_start_116,0)];
}
else
{
var_308 = 0;
var_316 = 0;
}
if ((var_292 <= arr_260) && (var_300 >= arr_264) && (arr_260 > 0) && (arr_264 > 0) && (var_292 > var_start_108))
{
arr_268 = 1;
var_192 = 1;
}
else
{
arr_268 = 0;
var_192 = 0;
}
if ((var_308 >= arr_272) && (var_316 <= arr_276) && (arr_272 > 0) && (arr_276 > 0) && (var_308 < var_start_124))
{
arr_280 = 1;
var_196 = 1;
}
else
{
arr_280 = 0;
var_196 = 0;
}
ObjectSet("HH0" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_COLOR,Fibo);
ObjectSet("LL0" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_COLOR,Fibo);
ObjectSet("HH0" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
ObjectSet("LL0" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_STYLE,STYLE_DOT);
ObjectSet("HH0" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_WIDTH,0);
ObjectSet("LL0" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_WIDTH,0);
ObjectSet("HH1" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_COLOR,Pattern_High);
ObjectSet("HH2" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_COLOR,Pattern_High);
ObjectSet("HH3" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_COLOR,TradeLine_High);
ObjectSet("LL1" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_COLOR,Pattern_Low);
ObjectSet("LL2" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_COLOR,Pattern_Low);
ObjectSet("LL3" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_COLOR,TradeLine_Low);
ObjectSet("HH1" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet("HH2" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet("HH3" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet("LL1" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet("LL2" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet("LL3" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_STYLE,STYLE_SOLID);
ObjectSet("HH0" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_RAY,0);
ObjectSet("HH1" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_RAY,0);
ObjectSet("HH2" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_RAY,0);
ObjectSet("HH3" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_RAY,1);
ObjectSet("LL0" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_RAY,0);
ObjectSet("LL1" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_RAY,0);
ObjectSet("LL2" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_RAY,0);
ObjectSet("LL3" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_RAY,1);
ObjectSet("HH1" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_WIDTH,LineWidth);
ObjectSet("HH2" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_WIDTH,LineWidth);
ObjectSet("HH3" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_WIDTH,LineWidth);
ObjectSet("LL1" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_WIDTH,LineWidth);
ObjectSet("LL2" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_WIDTH,LineWidth);
ObjectSet("LL3" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_WIDTH,LineWidth);
ObjectSet("EntryH" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_COLOR,Blue);
ObjectSet("EntryL" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_COLOR,Blue);
ObjectSet("EntryH" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOTDOT);
ObjectSet("EntryL" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOTDOT);
ObjectSet("EntryH" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_WIDTH,0);
ObjectSet("EntryL" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_WIDTH,0);
ObjectSet("TargetH" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_COLOR,Blue);
ObjectSet("TargetL" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_COLOR,Blue);
ObjectSet("TargetH" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOTDOT);
ObjectSet("TargetL" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_STYLE,STYLE_DASHDOTDOT);
ObjectSet("TargetH" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_WIDTH,0);
ObjectSet("TargetL" + DoubleToStr(period, 0),OBJPROP_WIDTH,0);
if (var_start_20 < 6)
{
ObjectDelete("HH1" + DoubleToStr(period, 0) + var_start_20);
ObjectDelete("HH2" + DoubleToStr(period, 0) + var_start_20);
ObjectDelete("HH3" + DoubleToStr(period, 0) + var_start_20);
ObjectDelete("LL1" + DoubleToStr(period, 0) + var_start_20);
ObjectDelete("LL2" + DoubleToStr(period, 0) + var_start_20);
ObjectDelete("LL3" + DoubleToStr(period, 0) + var_start_20);
}
ObjectDelete("HH1" + DoubleToStr(period, 0) + var_start_20);
ObjectDelete("HH2" + DoubleToStr(period, 0) + var_start_20);
ObjectDelete("HH3" + DoubleToStr(period, 0) + var_start_20);
ObjectDelete("LL1" + DoubleToStr(period, 0) + var_start_20);
ObjectDelete("LL2" + DoubleToStr(period, 0) + var_start_20);
ObjectDelete("LL3" + DoubleToStr(period, 0) + var_start_20);
if ((var_120 > 0) || (var_128 > 0)) var_start_20++;
}
if (Seconds() < 10) var_256 = 0;
}

else if(period < Period() && period != 0)
{
if(alertflag == 0) {Alert("Parameter \"period\" is less than period of current graph. Please enter different period"); alertflag = 1;}
return(0);
}

else //òóò íà÷èíàåòñÿ ÌÎÇà !
{
alertflag = 0;

datetime period_time_0;
int error = 0;
static bool alerted = 0;

period_time_0 = iTime(NULL, period, 0);
error=GetLastError();
if(alerted==0 && error==4066)
{
Alert("Error 4066: Data for period = ", period, " not loaded. Loading data... Indicator will be redrawn as soon as data is loaded.");
alerted = 1;
}

iCustom(NULL, period, name, period, LineWidth, Hi_Low_Mode, Fibo_Mode, Enable_Target, Fibo_Target, 0, 0);

}

if (alert == false)
return(0);
if(((trend == -1 && (arr_136[2] > prevH + 4 * Point || arr_136[2] < prevH - 4 * Point)) || (trend == 1 && (var_244 > prevL + 4 * Point || var_244 < prevL - 4 * Point))) && once == 1) {
//trend = 0;
once = 0;
}
if(trend == -1 && Bid < arr_136[2] && once == 0) {
Alert("Sell 1-2-3 ", Symbol(), " M", Period());
prevH = arr_136[2];
prevL = 0;
once = 1;
}
else if(trend == 1 && Ask > var_244 && once == 0) {
Alert("Buy 1-2-3 ", Symbol(), " M", Period());
prevL = var_244;
prevH = 0;
once = 1;
}

}

Thanx
Abhishek
 

KelvinHand

Well-Known Member
#6
there r thousnads of formula ..it is very much difficult to find out which im looking for it seems ...
There is word called "Google".
Google whatever you think you want.

For example,
you ask "is there any site for mt4 formula ?? "

then I start my RESEARCH:
- google "site for mt4 formula"
- google "mt4 formula"
- google "mt4 indicator formula"
- google "mt4 indicator formula library"
- google "mt4 indicator formula source code"
...etc.

FireFox explorer go a Find function. use it to find what you want when you in the page. not found, get out.

Simple right.
 

mastermind007

Well-Known Member
#8
there r thousnads of formula ..it is very much difficult to find out which im looking for it seems ...
:clap::clap::clap:


@Kelvin,
Next time, only give him link to one site that contains the formula he wants. Never mind if he does not what he want. You only give him one site.
 

mastermind007

Well-Known Member
#10
Actually it is for my own benefit.
Sometime when i forgot the site, i can come here to check the list.:)
No, it seems you've misunderstood. You were being helpful whereas that fellow wanted to be spoon-fed
 

Similar threads

Broker Special Offers

Intraday Higher Leverage

Save up to 90% in brokerage and get higher leverage for intraday trades.

Name:Phone:
Email:City:
State:
Are you a day trader?