Search results

  1. H

    Sarve Gunaha Kanchanam ashrayanthi...

    :thumb: yasyasthi vittam asthi sa naraha panditaha sa shruthavan gunagnaha sayeva vakta sacha darshaneeyaha sarve gunaha kanchanam ashrayanthi....